Usalda liikumise jõudu!
Usalda liikumise jõudu!

Guerrilla Kunstide Trupi MTÜ põhikiri

Guerrilla Kunstide Trupp põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Guerrilla Kunstide Trupp (edaspidi Trupp).
1.2. Trupp on etenduskunstide alal tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.3. Trupp lähtub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, oma juhtorganite otsustest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest. 1.4. Trupp on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.5. Trupil on juriidilise isiku õigused.
1.6. Trupil on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks.
1.7. Trupi asukoht on Tartu maakond.
1.8. Trupi töökeeleks on eesti keel.
1.9. Põhikirja täiendab ja muudab Trupi üldkoosolek kahe kolmandikulise häälteenamusega.
1.10. Trupi liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kinnitab üldkoosolek.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Trupi tegevuse eesmärkideks on:
2.1.1. etenduste ja kontserdite lavastamine ning esitamine;
2.1.2. erinevate vanusegruppide kaasamine koolitustegevusse tantsu, teatri ja muusika vallas;
2.1.3. koostöö edendamine sarnaste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Trupp:
2.2.1. lavastab ja esitab projekte, korraldab kontserttegevust;
2.2.2. korraldab koolitustegevust mittelitsentseeritud mahus tantsu, teatri ja muusika vallas;
2.2.3. korraldab oma liikmete ja koostööpartnerite tegevust vastavalt käesolevale põhikirjale ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
2.2.4. annab juhatuse otsuse alusel välja stipendiume, maksab honorare;
2.2.5. arendab koostööd sama erialaga seotud ühingute ja organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmade ja üksikisikutega nii Eestis kui välismaal;
2. 2.6. palkab lavastajaid, tantsijaid, muusikuid, näitlejaid, kunstnikke, pedagooge ja lektoreid oma projektide teostamiseks;
2.2.7. viib põhikirjalise tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu nii sihtotstarbelisi kui ka mittesihtotstarbelisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Trupi kasutuses ja omanduses oleva varaga ning sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid;
2.2.8. viib läbi loomeprojekte ning töötubasid;
2.2.9. pakub koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid.

3. LIIKMESKOND

3.1. Trupi liikmeks võivad oma avalduse alusel saada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus vastab käesolevas põhikirjas sätestatule ning kelle liikmelisuse juhatus kahekolmandikulise häälteenamusega heaks kiidab. 3.2. Trupi juhatus peab arvestust Trupi liikmete kohta.
3.3. Trupi liikmel on õigus:
3.3.1. osaleda ettenähtud korras Trupi tegevuses;
3.3.2. saada Trupilt tegevuskava- ja põhikirjakohast toetust ning abi;
3.3.3. osaleda Trupi poolt korraldatud üritustel ja läbiviidavates projektides;
3.3.4. olla valitud Trupi juht- ja kontrollorganitesse;
3.3.5. olla informeeritud Trupi juht- ja kontrollorganite tegevusest;
3.3.6. esitada Trupi üldkoosolekule ja juhatusele proteste juht-, kontrollorganite või teiste liikmete tegevuse kohta; 3.3.7. esindada juhatuse volituse alusel Truppi kindlaksmääratud valdkonnas, üritusel;

3.3.8. teha ettepanekuid Trupi tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks; 3.3.9. kasutada ettenähtud korras Trupi vara ja sümboolikat;
3.3.10. peatada oma liikmeksolek Trupis;
3.3.11. avaldada juht- ja kontrollorganitele umbusaldust.

3.4. Trupi liige on kohustatud:
3.4.1. järgima Trupi põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
3.4.2. osalema aktiivselt Trupi tegevuses ja täitma endale võetud Trupiga seotud kohustusi;
3.4.3. otstarbekalt ja säästlikult kasutama ja hoidma Trupi vara;
3.4.4. vajadusel esindama Trupi ja oma esindajategevusest juhatusele ja/või üldkoosolekule aru andma; 3.4.5. informeerima juhatust vähemalt 30 päeva eelnevalt oma liikmestaatuse peatamisest.
3.5. Trupi liikme liikmestaatus lõpeb:
3.5.1. 30 päeva pärast arvates liikme poolt juhatusele Trupist väljaastumiseks avalduse esitamisest; 3.5.2. liikemele üldkoosoleku poolt umbusaldamise avaldamisel koheselt.

4. JUHTIMINE

4.1. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord aastas ning nende toimumisest peab juhatus liikmeid informeerima vähemalt seitse päeva ette.
4.2. Üldkoosolek:
4.2.1. koosneb Trupi liikmetest;

4.2.2. valib kord aastas ja kutsub vajadusel tagasi Trupi kahe kuni viieliikmelise juhatuse ja ühe- kuni neljaliikmelise revisjonikomisjoni;
4.2.3. juhatuse tagasikutsumisel valib samal üldkoosolekul uue juhatuse;
4.2.4. liikmele lihthäälteenamusega umbusaldust avaldades arvab ta liikmestaatusest välja;

4.2.5. otsustab kahekolmandikulise häälteenamusega Trupi ühinemise teiste organisatsioonidega; 4.2.6. kinnitab Trupi kunstilise tegevuskava;
4.2.7. kuulab juhatuse ja teiste Trupiga seotud isikute ettekandeid;
4.2.8. otsustab kahekolmandikulise häälteenamusega Trupi põhikirja muutmise;

4.2.9. otsustab kahekolmandikulise häälteenamusega Trupi tegevuse lõpetamise;
4.2.10. määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
4.2.11. kinnitab Trupi majandusaasta aruande;
4.2.12. kontrollib vajadusel juhatuse või teiste Trupi juhtimisorganite, kontrollorganite või töörühmade tegevust, volitades vajadusel selleks vajalikud isikud.

4.3. Üldkoosoleku otsused langetatakse avalikult ja lihthäälteenamusega, kui põhikirjas või seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Üldkoosolek võib kahekolmandikulise häälteenamusega otsustades korraldada salajase hääletuse mingis küsimuses.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50% + 1 Trupi liikmetest.

4.5. Juhul, kui üldkoosolek pole punktis 4.4. nimetatud juhul pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme kuni viieteistkümne päeva jooksul uuesti kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul viibivate liikmete arvust.
4.6. Üldkoosoleku otsused on ülimuslikud juhatuse ja mistahes teise Trupi juhtimis- või kontrollorgani otsuste suhtes. 4.7. Üldkoosolekul hääletades on igal Trupi liikmel üks hääl.

4.8. Trupi liige võib kirjalikult volitada teist Trupi liiget end üldkoosolekul esindama. Sel juhul on volitatud liige kohustatud oma volikirja juhatuse esimehele esitama üldkoosoleku avamisel.
4.9. Juhatus:
4.9.1. valib juhatuse esimehe;

4.9.2. koostab Trupi kunstilise tegevuskava ning esitab selle täiendamiseks ja kinnitamiseks üldkoosolekule;
4.9.3. koostab ja haldab Trupi andmebaasi, kuhu kuuluvad Trupi liikmete nimekiri, teostatud projektide loetelu ning erinevad salvestised teostunud projektidest ja muud materjalid, mille jäädvustamist peetakse vajalikuks;
4.9.4. koostab ja kinnitab Trupi aastaeelarve ning vastutab selle täitmise eest;
4.9.5. valmistab ette, arutab, lahendab avaldusi, projekte, taotlusi jms;
4.9.6. on Trupi vara haldaja;
4.9.7. on aruandekohuslane üldkoosoleku ees;
4.9.8. võtab vastu uusi liikmeid ja arvab liikmete avalduste põhjal nad liikmeskonnast välja;
4.9.9. täidab muid ülesandeid, mis ei ole Eesti Vabariigi seadustega, käesoleva põhikirjaga või üldkoosoleku otsustega antud Trupi teiste juhtimis- või kontrollorganite kätte.
4.10. Juhatuse esimees:

4.10.1. koordineerib Trupi jooksvat tööd ning juhatab juhatuse- ja üldkoosolekuid;
4.10.2. koostab ja juhib vastavalt üldkoosoleku kinnitatud tegevuskavale projekte;
4.10.3. kutsub kokku korralise ja erakorralise üldkoosoleku vähemalt ühe liikme nõudmisel; 4.10.4. korraldab avalikkussuhteid;
4.10.5. vastutab Trupi organisatsioonisisese informatsiooniliikumise eest;
4.10.6. kontrollib Trupi põhikirja ja juht- ning kontrollorganite otsuste täimist;
4.10.7. sõlmib Trupi nimel Trupi tegevuskava täitmiseks lepinguid ja kokkuleppeid.

5. VARA JA FINANTSID

5.1. Trupi rahaliste vahendite allikateks on:
5.1.1. Trupi läbiviidavad projektid;
5.1.2. sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised annetused ja toetused;
5.1.3. Trupi poolt pakutavad tasulised tooted ja teenused;
5.1.4. muud allikad.
5.2. Trupi rahaliste vahendite kohta koostab juhatus tegevuseelarve ja kinnitab selle.
5.3. Trupi rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab juhatus.
5.4. Trupi tegevuse käigus soetatud vara on Trupi omand.
5.5. Trupi vara ja finantside kasutamise kontrollimiseks valib üldkoosolek kord aastas ühe- kuni neljaliikmelise revisjonikomisjoni, kes esitab üldkoosolekule kinnitamiseks revisjoniakti.

6. TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Trupi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek kahekolmandikulise häälteenamusega.
6.2. Trupi tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle töökorra. 6.3. Üldkoosolek kinnitab likvideerimiskomisjoni töötulemused ja otsustab kõigi
nõuete rahuldamise järel allesjäänud vara jaotamise sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingute vahel.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Mittetulundusühing Guerrilla Kunstide Trupp asutamislepinguga ja üldkoosoleku otsusega 21.03.17 Saaremaal

Juhan Kanemägi

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaan Ulst

/allkirjastatud digitaalselt/